Úterý, 11 Srp 2020
ŘÍZENÍ EIA ZŘEJMĚ MANIPULOVÁNO!

Dopis primátorovi Hl.města Prahy Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc

Věc: Rozsudek Nejvyššího soudu k hluku na magistrále a Administrativní centrum Kačerov

Vážený pane primátore,
Rada Hlavního města Prahy se má do 16. března vyjádřit k posudku dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) Administrativního centra Kačerov, které by mělo stát na zeleném pásu s asi stovkou vzrostlých stromů, jenž odděluje ulici Jihlavskou od magistrály. Dosud se rada na základě odborných podkladů Útvaru rozvoje města vyjadřovala velmi kriticky jak k oznámení, tak k dokumentaci EIA k připravovanému záměru. ÚRM se v podstatě ztotožnil s nejzávažnějšími námitkami OS Občané postižení Severojižní magistrálou, Česká inspekce životního prostředí dokonce vydala nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem.

Kdyby bylo Administrativní centrum Kačerov postaveno, musely by být vykáceny téměř všechny stromy, do oblasti by přibyl další tisíc aut, a hluk by se zvýšil vlivem mnohonásobných odrazů u domů na protilehlé straně magistrály. Umístěním objektu téměř na hraně magistrály by se navíc nesmírně zkomplikovala či téměř znemožnila humanizace magistrály, ať už formou překryvu či zahloubení, odbočovacím a připojovacím pruhem by se naopak magistrála rozšířila, jak argumentuje ÚRM. Nemohl by tak být naplněn rozsudek Nejvyššího soudu, jenž ukládá městu snížit hluk v dané oblasti na 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Tohoto stavu lze podle akustických studií dosáhnout jedině překrytím magistrály.

Oznamovatel záměru prezentuje tuto stavbu jako protihlukovou bariéru, která by svou hmotou nahradila část 800 m dlouhých osmimetrových protihlukových stěn, jež město zahrnulo do svého Akčního protihlukového plánu. Úředníci magistrátu tradičně uvádějí, že OS Občané postižení SJM výstavbě těchto stěn zabránilo. Zapomínají však dodat, že stěny byly plánované pouze na jedné straně magistrály a podél nájezdové rampy z ulice Vyskočilova na magistrálu a sjízdné rampy z magistrály na ulici Michelská, a že veškeré hlukové studie, které má magistrát k dispozici, prokazují, že se jejich výstavbou nejenže hluk nesníží na zákonem stanovené limity, ale navíc odrazí na druhou stranu magistrály. Právě plán postavit tyto rampy, jež by přivedly tisíce dalších aut na hranu hřiště Základní školy Bítovská a na zelený pás v ulici Jihlavská, a také záměr postavit další stavbu (tehdy ještě benzínovou pumpu) na zeleném pásu, odstartovaly před 18 lety vznik našeho sdružení, kterému se podařilo zabránit jak výstavbě pumpy, tak výstavbě ramp.  Protože město však od výstavby ramp neustupovalo a neúnosná hluková a imisní situace se vlivem masivní výstavby administrativních budov dále zhoršovala, podali občané jako fyzické osoby i společenství vlastníků osmi domů na Hlavní město Prahu žalobu kvůli nadměrnému hluku, kterou vyhráli. Je smutnou ironií, že v době, kdy si občané mysleli, že s nimi po vítězném rozsudku město začne jednat o konkrétních protihlukových opatřeních, prodal magistrát přes jejich protesty i protesty opozice 3 800 m2 pozemků na zeleném pásu firmě Centrum Kačerov s.r.o. pro výstavbu polyfunkčního objektu. Po 18 letech tak opět bojují proti stavbě na zeleném pásu, jen s tím rozdílem, že investor z ní původně zamýšlenou benzínovou pumpu vypustil.

Prodej pozemku se uskutečnil za podivných podmínek, výběrové řízení bylo ušito na míru společnosti Centrum Kačerov s.r.o., která již předtím odkoupila malou část pozemků na zeleném pásu (760 m2) za částku 4 685 000 Kč, avšak od města koupila pozemky rozlohou pětinásobně větší za pouhých 11 800 000 Kč. Navíc nezaplatila za stromy a keřový porost, jejichž cena byla dendrologickým posudkem oceněna na částku 3 308 440 Kč. Podivné jsou i okolnosti, za nichž byl změněn územní plán v oblasti s funkčním využitím izolační zeleň na smíšené území s využitím pro výstavbu polyfunkčního objektu s čerpací stanicí pohonných hmot a podzemními garážemi. Změnu na Městské části Praha 4 prosadila firma Aral, která získala na vhodné pozemky tip od tehdejšího tajemníka této MČ, pak malou část těchto pozemků nakoupila od soukromých vlastníků a dále se už jen starala, aby byla změna v roce 2004 přijata. Poté, co tato firma zkrachovala, převzala celý záměr společnost Centrum Kačerov s.r.o., jejímž jednatelem byl ing. arch Jiří Košťál, který měl vždy dobré vztahy  s MČ Praha 4.  Tato firma nikdy nevyvíjela jinou činnost než nákup předmětných pozemků a jakmile  pozemky koupila, pan Košťál se svým kolegou své podíly ve společnosti obratem prodali rakouským investorům se ziskem 14 milionů korun (údaje dle dokumentů uložených ve sbírce listin vedené Městským soudem v Praze). Rakouský investor si je zřejmě jist, že se celý projekt stavby bude realizovat.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že můžeme mít zcela oprávněné podezření, že celý proces výběru pozemků, změny jejich funkčního využití i následný prodej nese znaky klientelismu a možného korupčního jednání.

Obáváme se také, že i proces EIA je manipulován investorem, jehož zastupuje právě autor a realizátor projektu ing. Jiří Košťál, který se navíc v tomto funkčním období stal členem Komise Rady městské části Praha 4 pro výstavbu a územní rozvoj. Odbor ochrany prostředí, který celé řízení vede, totiž k projektu nevznesl téměř žádnou připomínku a souhlasí s ním, přestože  kdysi výše zmíněnou změnu územního plánu nedoporučil a řadu let naše území označoval za „jedno z nejproblematičtějších míst z hlediska kvality ovzduší v celé Praze“ a konstatoval, „že parametry kvality ovzduší nejsou a v dohledné době nebudou dodrženy.“ (č.j. MHMP-143814/2003/001/OZP/VI ze dne 5.11.2003 a dodatek k tomuto stanovisku z roku 2004).  Nyní se ve svém vyjádření k dokumentaci omezil pouze na tvrzení, že „z výpočtů ve sledované lokalitě v letech 2014 a 2020 je patrné výrazné zlepšení kvality ovzduší proti roku 2008 a že … záměr je přijatelný.“ Zajímavé je, že dopravní zátěž v naší oblasti se blíží 90 000 aut za den, a každý rok narůstá o dva až tři tisíce, ale ovzduší se zlepšuje. Tento názor nesdílí ÚRM, jenž ve svém vyjádření zpochybnil správnost rozptylových studií a výslovně napsal: „V roce 2014 a 2020 bude docházet k překračování limitů pro průměrné roční koncentrace pro PM10 a NO2 podél Jižní spojky, ulice 5. května a ulice Michelská. Bude také docházet k překračování limitů pro krátkodobé maximální hodnoty NO2 a PM10 v oblasti obytné zástavby na ulici Jihlavská.“ Rozptylové studie vycházejí z predikce, že v roce 2020 budou uvedeny do provozu oba okruhy, všechny radiály a magistrála bude zúžena na čtyři pruhy a dopravní zatížení se sníží. Pro rok 2014 se používá stejné emisní pozadí jako v roce 2020 a „předpokládá se, že se stav dopravního zatížení v roce 2014 a 2020 nebude lišit.“ (ÚRM).  Přesto i s těmito zkreslenými údaji jsou limitní hodnoty znečištění na mnoha místech překročeny.

Podobně zkreslená je i hluková studie. Autoři měřili hluk na nereprezentativních místech, v nižších podlažích, a za podmínek, kdy ani hluk měřit neměli. V době měření probíhaly v oblasti vrtné práce a akustici firmy Ekola následně v laboratoři „uřezali“ hladiny hluku, aby je údajně snížily o rušivé události. Ve dne naměřili o 6 a v noci o 12 dB méně, než bylo naměřeno na stejném místě v roce 2003 při mnohem nižším počtu aut. Podle údajů z médií TSK v této oblasti ve stejném roce po zavedení snížené rychlosti naměřila snížení hluku pouze o 2-3 dB ve dne a o 4 dB v noci. Přesto jsou ve většině výpočtových bodů limitní hodnoty překročeny. Zpracovatel posudku ing. Václav Obluk však k tomu uvádí, že sice nejsou splněny základní hygienické limity 60 dB ve dne a 50 dB v noci, ale jsou splněny limity pro starou zátěž 70 dB ve dne a 60 dB v noci. To, že pro naši oblast nelze použít limity pro starou hlukovou zátěž, opakovaně potvrdily soudy. Pan Obluk však rozhodnutí soudu nerespektuje a dokonce tvrdí, že je nemusí respektovat ani oznamovatel záměru, že je výhradně záležitostí Hl. m. Prahy, aby rozsudek naplnil a hluk snížil (str. 45 posudku).  Dále uvádí, že vyjádření Hl. m. Prahy je jen jedním ze stanovisek dotčených orgánů a dalších subjektů, proto zřejmě nemá takovou váhu, a že „příslušným úřadem zajišťujícím posuzování předmětného záměru je podle zákona Magistrát hl. m. Praha nikoliv Hl. město Praha.“ Jinými slovy důležité je, že právě OOP MHMP vyjádřil s předloženým záměrem souhlas a potvrdil závěr ing. Obluka, že záměr sice ovlivní dřeviny, ovzduší a hluk, ale pouze nevýznamně. Nicméně součtem příspěvků od všech administrativních objektů, jež zde byly v posledních 15 letech postaveny, zjistíme, že současná i předpokládaná emisní zátěž této lokality nejenže představuje významné zdravotní riziko pro její obyvatele, ale že tato rizika mohla značně vzrůst v důsledku atrahované dopravy.

Domníváme se, že OOP MHMP má při posuzování tohoto záměru hájit především veřejný zájem, jímž je ochrana zdraví a zdravého životního prostředí a obáváme se, že tak nečiní. Nadlimitně zatížené prostředí by se podle platné legislativy ČR a EU mělo pouze zlepšovat, ne zhoršovat. Za tímto účelem OOP také vypracoval „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha“, podle něhož se v oblastech se zhoršenou kvalitou prostředí nemají stavět „dopravně významné stavby“, jako např. administrativní centra, podél hlavních komunikačních tahů se má vysazovat izolační zeleň, která pohlcuje polétavý prach, jenž na sebe váže karcinogenní látky. Limity znečištění ovzduší by se podle Evropské komise měly splnit do června tohoto roku.
.
Proto se na Vás obracíme se žádostí, abyste tomuto odboru z titulu své funkce jeho povinnosti připomenul. Doufáme, že se budete naším problémem zabývat a pochopíte, že nám opravdu nezbývalo nic jiného než obrátit se na soud, aby vedení města začalo konečně naši neúnosnou hlukovou a imisní situaci řešit. Chceme věřit, že to bude právě současné vedení města, které k nám změní přístup a začne s námi v dohledné době jednat. Rádi bychom Vás přitom upozornili na skutečnost, že zastavení přípravy Administrativního centra Kačerov a nájezdové a sjízdné rampy považujeme za jednu z podmínek, aby tato jednání byla úspěšná.


Za OS Občané postižení SJM            Za žalobce


Mgr. Alžběta Rejchrtová                Ing. Daniel Kunc
předsedkyně sdružení                    místopředseda výboru
607 835 667                        Společenství vlastníků jednotek Bítovská 1228